1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Mausi & Co. Sp. z o. o. , NIP 584-27-33-616, REGON 221988701, adres poczty elektronicznej: shop@mausi.co

1.2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne

1.2.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

1.2.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

1.2.3. Newsletter

1.3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

1.5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

1.6. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

2.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn.

2.6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez klienta formularza zamówienia oraz akceptacja regulaminu, warunków kosztów dostawy.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i widoczne są w koszyku po wprowadzeniu adresu dostawy.

3.3. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

3.4. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”.

3.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

3.6. Po złożonym zamówieniu do momentu zapłaty za zamówienie – Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia. W tym celu należy przesłać email na adres: shop@mausi.co

4. DOSTAWA

4.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 6 dni roboczych licząc od dnia, w którym zamówienie zostało w pełni opłacone.

4.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta

4.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Polski oraz UE

4.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia

4.5. Metody wysyłki na terenie Polski: Kurier Poczty Polskiej, DPD; Inpost Paczkomaty

4.6. Metody wysyłki poza Polską do wyboru po dokonaniu transakcji.

4.7. W przypadku wyboru metody wysyłki Paczkomaty Inpost prosimy o przesłanie informacji na shop@mausi.co, do którego paczkomatu nadać przesyłkę.

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Przelewem bankowym na numer konta Alior Bank

PRZELEWY W WALUCIE PL 62 2490 0005 0000 4530 9333 7895

PRZELEWY W WALUCIE EURO SWIFT: ALBPPLPWXXX PL80249000050000460098676989

5.1.2. Przelewy24 5.1.3. PayPal shop@mausi.co

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni) Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: shop@mausi.co

6.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia(dostawy).

6.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

7.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@mausi.co

7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu maksymalnie dwóch dni od otrzymaniu zgłoszenia. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

7.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę do 3 dni roboczych.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Mausi & Co. Sp. z o.o. Adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, NIP 584-27-33-616, REGON 221988701, adres poczty elektronicznej: shop@mausi.co

8.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

9.2. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.